پس از چاپ

پس از چاپ

 

فرم‌های‌چاپ‌ شده‌ به‌صورت‌ ورقی‌ یا‌ رول،‌ متناسب‌ با‌ کاربرد‌ نهایی‌شان،‌ وارد‌ مراحل‌ پس‌ از‌ چاپ‌ می‌‌شوند،‌ عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ به‌ دو‌ گروه‌ عمده‌ تکمیلی‌‌ و‌ تبدیلی‌ ‌تقسیم‌ می‌‌شوند.عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ ‌ ممکن‌ است‌ به‌ منظور‌ ایجاد‌ جلوه‌ و‌ زیبایی‌ یا‌ حفاظت‌ و‌ پایداری‌ سطح‌ چاپ‌ شده‌ یعنی‌ تکمیلی باشند.‌ (مانند‌ انواع‌ ورنی‌زنی‌ و‌ وارنیش،‌ ترموگرافی،‌ برجسته‌سازی،‌ طلاکوبی،‌ سلفون‌کشی،‌ لمینیت‌ و‌ …) گروه‌ دیگری‌ از‌ عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ حالت‌ تبدیلی‌ دارند‌ که‌ به‌ کمک‌ آنها،‌ فرم‌ چاپ‌ به‌ ابعاد‌ یا‌ حالت‌ها‌ و‌ اشکال‌ دیگر‌ تبدیل‌ می‌شود.‌ (مانند ‌ برش،‌ تا‌ و‌ سایر‌ عملیات‌ صحافی،‌ دایکات،‌ جعبه‌ چسبانی‌ و‌ …) عملیات‌ چاپی‌ معمولاً‌ متناسب‌ با‌ جنس‌ و‌ ابعاد‌ کارهایی‌ که‌ به‌ این‌ یا‌ آن‌ روش‌ چاپ‌ شده‌اند،‌ با‌ دستگاه‌ها‌ و‌ تجهیزات‌ خاص‌ خود‌ انجام‌ می‌شوند،‌ ولی‌ در‌ اغلب‌ موارد‌ دستگاه‌های‌ پس‌ از‌ چاپ‌ برای‌ محصولات‌ چاپی‌ مختلف‌ به‌ یکسان‌ قابل‌ استفاده‌ هستند. تجهیزات‌ و‌ سیستم‌های‌ پس‌ از‌ چاپ‌ برای‌ چاپ‌ روزنامه‌ و‌ برای‌ چاپ‌ بسته‌بندی،‌ دارای‌ تفاوت‌ بسیار‌ زیادی‌ هستند،‌ هر‌ چند‌ که‌ ممکن‌ است‌ هر‌ دو‌ به‌ روش‌ افست‌ یا‌ هر‌ دو‌ به‌ روش‌ فلکسو‌ چاپ‌ شده‌ باشند. در بعضی منابع معتبر، تعریف صنایع تبدیلی  به‌صورتی بیان شده، که هرگونه عملیات روی کاغذ و مقوا را شامل می‌شود. در این تعریف حتی چاپ نیز در شمار عملیات تبدیلی است و همه عملیات تکمیلی  زیر مجموعه تبدیلی قرار می‌گیرند. تنها‌ در‌ شاخه‌ بسته‌بندی،‌ ده‌ها‌ عملیات‌ مختلف‌ پس‌ از‌ چاپ‌ را‌ می‌توان‌ برشمرد‌ که‌ معمولاً‌ در‌ حوزه‌ صنعت‌ چاپ‌ انجام‌ می‌شوند.

پس از چاپ