صحافی

صحافي يكي از مراحل بسيار ظريف و سرنوشت ساز در فرآيند طراحي تا چاپ است چه بسيار كارهاي نفيسي كه در اين مرحله از بين مي روند و تقريباً باطله ميشوند . در اين جا به مراحل بعد ازچاپ ، اعم از برش ،تا و … و در نهايت تهيه كتاب ،صحافي ميگوييم . بسياري از مشكلات كه در اين وحله نمود پيدا ميكنند در زمان طراحي و صفحه بندي ايجاد شده است و بي دقتي هاي متعدد باعث شده كه در مرحله صحافي نمايان شود . بسياري ديگر از مشكلات نمايان شده در اين مرحله بخصوص در كار كتاب در زمان چاپ ايجاد ميگردد .

از جمله اين مشكلات روي هم قرار نگرفتن علائم دو طرف فرمهاي چاپي است كه نتيجه آن بالا و پايين رفتن شماره صفحات در كتاب و … خواهد بود .

صحافی

انواع صحافي :

ته دوخت :در اين نوع صحافي فرم ها در كنار هم قرار گرفته و از ته دوخت ميشوند .

ته چسب : شبيه به صحافي ته دوخت است با اين تفاوت كه ته كار برش خورده و سپس چسب ميشود .

مفتولي :در اين نوع صحافي فرم ها در دل هم قرار گرفته و به وسيله مفتول يا منگنه به هم دوخته ميشوند . 

صحافي مفتولي را به دو حالت ميتوان انجامه داد :1- از تو . 2- از رو

نوعي از صحافي مفتولي نيز وجود دارد كه در انتها به شكل حلقه است و معمولاً براي مستنداتي كه در كلاسور قرار ميگيرند كاربرد دارند

نخي :در اين حالت شبيه به صحافي مفتولي فرم ها در دل هم رفته ، منتها به جاي منگنه با نخ به هم دوخته ميشوند . اين نوع صحافي نيز در دو حالت انجام ميشود : 1- از تو . 2- از رو

پانچ :اين نوع صحافي بيشتر به منظور بايگاني كاربرد دارد و امكان آن مهيا است . اوراق را با پانچ دستي سوراخ كرده و كلاسور يا زونكن قرار ميدهند . ماشين پانچ معمولا در بازار به شكل دو سوراخي است اما مدل هاي ديگر سه سوراخي ، چهار سوراخي و حتي با سوراخهاي قابل جابجايي نيز در بازار يافت ميشود

فنر پلاستيكي : در اين نوع صحافي دسته كاغذ را درون پانچ مخصوص قرار داده و سوراخ ميكنند و با فنر هاي پلاستيكي در اندازه مورد نظر كاغذها را به هم گير ميدهند .

فنر سيمي : به همان شكل فنر پلاستيكي عمل ميشود و با اين تفاوت كه در انتها از فنرهاي سيمي كه در نوع كلي ، معمولي و دو تايي است كار بسته ميشود .

مشكل فنر سيمي معمولي اين است كه به هنگام برگ خوردن اوراق ، تراز اوراق به هم ميخورد . براي رفع اين مشكل از فنر سيمي دو تايي ميتوان استفاده كرد.

 

ته بند پلاستيكي :نوعي از صحافي كه در دسترس بوده و امكان انجامش در محيط هاي شخصي و اداري فراهم است ته بند پلاستيكي ميباشد . اوراق را دسته كرده و با اين نوع ته بند كه در اندازه هاي مختلف موجود است كار از ته بسته ميشود.

ته بند اوراق چاپگر : چاپگرهاي سوزني داراي اوراقي هستند كه به شكل رول مورد استفاده قرار ميگيرند . در دو طرف اين اوراق سوراخهايي وجود دارد كه به وسيله آنها رول كاغذ در جاپگر حركت ميكند براي صحافي اين اوراق از ته بند مخصوصي استفاده ميشود و در طرف ديگر نوار پلاستيكي ديگر انتهاي آن را ميبندد .

گيره كاغذ : اين وسيله كه در انواع فلزي و پلاستيكي موجود است روش بسيارسالمی براي بستن مستندات محسوب ميشود و بسيار متداول است.

صحافی