شماره زنی و پرفراژ

در بسیاری از کارهای چاپی، مانند دسته های قبوض ارسال کالا، دریافت سفارش، دسته چک و… لازم میشود کاغذها پرفراژ شده و با قرار دادن یک برگ مقوا در زیر و روی آنها، دوخته و سپس به دفتر تبدیل شوند. پرفراژ به دو صورت انجام میشود

پرفراژ سوراخ دار: این پرفراژ در صحافی و با دستگاه ویژه پرفراژ انجام میشود

پرفراژ

پرفراژ چاپخانه ای: این پرفراژ میتواند در یک مرحله و همزمان با چاپ بقیه فرم انجام شود. مزیت پرفراژ همزمان با چاپ این است که میتوان در یک مرحله به صورت طولی و عرضی پرفراژ کرد. فرم پرفراژ تشکیل شده از یک خط فولادی با نقش خط چین یا زیگزاگ که به صورت برشی عمل میکند. این خط، مانند سایر عناصر فرم در رامکا بسته میشود. ارتفاع خط پرفراژ به اندازه یک پوینت کوچکتر از ارتفاع حروف است. به این دلیل مرکب به آن نمیرسد و نوردهای منتقلکننده رنگ نیز صدمه نمیبینند. کاغذ سیلندر جهت پرفراژ کردن باید از نوع سخت باشد. روی کاغذ سیلندر باریکهای فوالدی یا برنجی به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۷۵ میلیمتر چسبانده میشود. فشار خط پرفراژ باید به اندازهای باشد که تنها ضخامت کاغذ مورد نظر را ببرد و در هیچ قسمتی کاغذ را پاره یا از یکدیگر جدا نکند. در غیر این صورت، خط پرفراژ و ماشین هر دو صدمه میبینند. برای تشخیص فشار مناسب، باید کاغذ پرفراژ شده را رو به روی نور قرار داده و برشها را با دقت کنترل کرد. اگر برشها به خوبی دیده شوند، فشار کافی است و چنانچه به خوبی دیده نشوند میتوان آنها را زیرسازی کرد. اگر بیشتر اوقات کار پرفراژی با ماشین انجام میشود، بهتر است یک صفحه فلزی مناسب روی تیگل یا سیلندر ماشین بسته شود. برای پرفراژ بهتر، الزم است ضمن کار چند بار به دو طرف خط پرفراژ، مقداری صابون خشک زده شود.

 

پرفراژ

پرفراژ و برش در ماشین سیلندری با فرم تخت: با دستگاه ویژهای میتوان به صورت طولی یعنی در جهت محیط سیلندر پرفراژ کرد. دستگاه ویژه پرفراژ از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

تیغه پرفراژ: که به صورت چرخ های کوچک در یاتاقان های ویژه خود نصب شده است. این چرخ ها روی محوری سوار میشوند و سپس مقابل سیلندر چاپ نصب میگردند. چرخ های پرفراژ در انواع مختلف نقطه و خط با فاصله و طولهای مختلف و نیز چرخهای ویژه برشی ساخته میشوند

این نوارها به عرض ۳ یا ۶ میلیمتر ساخته میشوند و در سیلندر چاپ به عنوان پایه زیر چرخ های پرفراژ به کار میروند. نوارها در قسمت جلو با زاویه ۹۰ درجه خم شده و در گیره سیلندر چاپ محکم میشوند. در سر دیگر، نوارها با مکانیزمی ساده در محور آخری قرار میگیرند و به وسیله قفلی کشیده و سپس محکم میشوند

پرفراژ منقطع یا با فاصله: با امکانات ویژهای میتوان پرفراژ را به صورت فاصله دار انجام داد. برای این کار از خط برنج به ضخامت ۲ پوینت و به عرض ۵ تا ۸ میلیمتر استفاده میشود. به اندازه طولی که نباید پرفراژ شود، از خط برنج بریده و جدا میکنیم. به منظور اطمینان بیشتر دوباره روی آن را نوار چسب میچسبانند