• قیمت روز کاغذ

  نرخ روز انواع کاغذ در بازار ایران

 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
 • A4
 • A5
 • A3
 • A2
 • B1
 • B2
 • B3
 • B4
 • ستون قیمت اول
 • ۲۰۰
 • ۳۰۰
 • ۵۰۰
 • ۱۲۰
 • ۲۰۰
 • ۱۰۰
 • ۳۰۰
 • ۲۰۰
 • ستون قیمت دوم
 • ۳۰۰
 • ۴۰۰
 • ۴۵۰
 • ۲۰۰
 • ۲۱۰
 • ۱۲۰
 • ۳۲۰
 • ۲۱۰