آشنایی با سررسید/بخش دوم

قطعا تا به حال بارها نام سررسید به گوشتان خورده است. دفتری که در آن شاهد تقویم و برخی موارد دیگر هستیم و افراد از آن به عنوان دفتر یادداشت نیز می توانند استفاده کنند.

قوانین و مقررات چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه مواردی را دربرمی گیرد